„Razem w przyszłość”

I edycja projektu „Razem w Przyszłość” realizowanego przez Stowarzyszenie Ostoja Warmińska w partnerstwie z Gminą Braniewo wkracza w decydującą fazę. 25 uczestników projektu, 16 kobiet i 9 mężczyzn od kwietnia uczestniczyło w różnych formach wsparcia, uwzględniających m.in. poradnictwo prawne, psychologiczne oraz zajęcia z doradcą zawodowym. Następnie wszyscy zgodnie z przeprowadzonymi przez doradcę diagnozami wzięli udział w kursach zawodowych uwzględniających predyspozycje zawodowe uczestników. Po przejściu całej ścieżki przygotowawczej beneficjenci ostateczni projektu „Razem w przyszłość” rozpoczną na początku listopada staże zawodowe. W ich trakcie będą doskonalić nabyte podczas kursów zawodowych umiejętności, w rzeczywistych warunkach pracy, u przedsiębiorców z terenu Gminy Braniewo. Płatne staże zawodowe potrwają pół roku. W dniu 27 października uczestnicy projektu spotkali się w siedzibie Gminy Braniewo z Wójtem Tomaszem Sielickim, który podczas spotkania uroczyście pogratulował wszystkim sukcesów w kształceniu i życzył dalszej wytrwałości i determinacji w dążeniu do polepszenia swojej sytuacji zawodowej. Gmina Braniewo czynnie wspiera swoich mieszkańców w walce z bezrobociem i pomaga w „wyjściu na prostą” oferując m. in. udział w tego typu projektach. W kwietniu 2018 r. rusza II edycja projektu „Razem w Przyszłość”, w ramach której kolejne 25 osób będzie mogło powalczyć o lepsze jutro dla siebie i swoich rodzin. Osoby zainteresowane uzyskają wszelkie informacje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Braniewie. Uczestnikom I edycji serdecznie gratulujemy i życzymy podjęcia zatrudnienia po zakończonych stażach zawodowych.


Projekt „Razem w przyszłość” realizujemy od kwietnia 2017 roku. Jest on realizowany dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Naszym celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa 50 osób zamieszkujących Gminę Braniewo, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, a często również niepełnosprawności. Dzięki realizacji projektu „Razem w przyszłość” chcemy pomóc osobom charakteryzującym się cechami takimi jak: niski poziom kwalifikacji zawodowych, brak doświadczenia zawodowego, brak umiejętności poruszania się po rynku pracy,niskie poczucie własnej wartości, bezradność czy brak motywacji do dalszych poszukiwań.

Na dzień dzisiejszy podjęliśmy już wiele działań, aby uczestnikom projektu pomóc w wprowadzeniu zmiany w ich życie. Jednak ten projekt nie odnosi się jedynie do walki o miejsca pracy dla uczestników, choć problem wieloletniego bezrobocia przekłada się często na spadek poczucia własnej wartości oraz wycofanie. Ze względu na złożoność problemu postanowiliśmy podejść do problemu kompleksowo i wesprzeć uczestników zarówno szeregiem kursów i szkoleń,spotkaniami z doradcą zawodowym jak również pomocą psychologiczną.

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego uczestnika i uwzględnieniu diagnozy sytuacji problemowej , zasobów, potencjału, a także predyspozycje  uczestników mogliśmy stworzyć indywidualne ścieżki reintegracji, dzięki którym możemy odpowiedzieć na rzeczywiste potrzeby uczestników i faktycznie wesprzeć ich w dążeniu do trwałej zmiany.