Cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Ostoja Warmińska” zostało założone w kwietniu 2016 roku. Członkami naszego Stowarzyszenia są osoby, którym bliska jest działalność społeczna i pomoc innym. Nasza siedziba znajduje się w Żelaznej Górze, w gminie Braniewo, a naszym celem jest działalność na rzecz osób potrzebujących zarówno dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich rodzin.
Działalność Stowarzyszenia ma w szczególności  na celu:

 • organizowanie i prowadzenie stacjonarnych form wsparcia;
 • organizowanie i prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej
  i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
 • stwarzanie osobom potrzebującym możliwości rozwoju;
 • organizowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej dla osób potrzebujących;
 • wszechstronne działanie i wpieranie rozwoju oraz funkcjonowania społecznego dzieci
  i dorosłych z różnymi dysfunkcjami: organizowanie pomocy lekarskiej, prawnej;
 • organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej i społecznej;
 • organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób potrzebujących;
 • współpracę i kontakty z organizacjami oświatowo-wychowawczymi oraz szkołami w celu kształtowania właściwych postaw u dzieci i młodzieży względem osób z dysfunkcjami;
 • zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności;
 • edukację i wychowanie;
 • pracę na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego;
 • pomoc społeczną;
 • pomoc psychologiczną i pedagogiczną;
 • działalność charytatywną;
 • integrację środowiska seniorów;
 • integrację europejską i współpracę międzynarodową;
 • działalność związaną ze sportem;
 • działalność związaną z promocją i ochroną zdrowia ludzkiego;
 • działalność w zakresie zapobiegania patologiom społecznym, agresji i przemocy wśród wszystkich członków rodzin w środowisku społecznym, szkolnym i rodzinnym;
 • doradztwo rodzinne;
 • promocję zatrudnienia, aktywizację zawodową;
 • wsparcie finansowe imprez, programów i wydarzeń z zakresu, kultury, sztuki, folkloru,  tradycji i kultury regionu, służących lokalnej społeczności;
 • finansowanie szkoleń wolontariuszy, organizacji pozarządowych, których cele i programy są zbieżne z celami Stowarzyszenia;
 • wspieranie finansowe instytucji i organizacji edukacyjnych oraz nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia  w regionie;
 • wspieranie finansowe programów pomocy osobom bezdomnym, dzieciom z rodzin wielodzietnych, zagrożonych marginalizacją, osobom samotnie wychowującym dzieci;
 • wspieranie szkoleń dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych;
 • inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi na rzecz realizacji celów zgodnie z celami Stowarzyszenia;
 • wspieranie i promowanie ekonomi społecznej.

Na chwilę obecną główną formą naszej działalności jest prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze, którego celem jest działanie na rzecz nabywania i podtrzymywania samodzielności i zaradności w zakresie czynności dnia codziennego uczestników, ich integracji ze środowiskiem oraz funkcjonowania w życiu społecznym.

Ponadto Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży przez np. wyrównywanie szans edukacyjnych;
 • współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami politycznymi i społecznymi, instytucjami oraz osobami prywatnymi, tak w kraju, jak i zagranicą;
 • inicjowanie i popieranie twórczości artystycznej;
 • organizowanie imprez artystycznych, festiwali, przeglądów, wernisaży, warsztatów, seminariów oraz prowadzenie własnego centrum poszukiwań artystyczno – kulturowych;
 • organizowanie i realizację kolonii i obozy dla dzieci i młodzieży;
 • inicjowanie i prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej;
 • wspieranie działalność innych osób prawnych lub fizycznych, która jest zbieżna z celami Stowarzyszenia;
 • badanie problemów i potrzeb lokalnych we współpracy z wieloma partnerami: władzami lokalnymi, biznesem, organizacjami przedsiębiorców, ekspertami, działaczami lokalnymi;
 • zaspokajanie bieżących oraz przyszłych potrzeb społeczności lokalnej i w tym celu nieustannie tworząc i powiększając swój kapitał żelazny (wieczysty);
 • zakładanie i prowadzenie niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych i alternatywnych form edukacji,
 • rozwój i wspieranie różnych metod terapii i rehabilitacji poprzez zakładanie i prowadzenie placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy: klubów młodzieżowych, ośrodków i placówek wsparcia dziennego, spółdzielni socjalnych, specjalistycznych bibliotek;
 • promocję, realizację i rozpowszechnianie innowacyjnych programów i pomocy edukacyjno – wychowawczych;
 • organizowanie sympozjów, kongresów, konferencji, zjazdów naukowych, wykładów, spotkań, warsztatów oraz kursów szkoleniowych;
 • organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych;
 • inną działalność edukacyjną i oświatową;
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • podejmowanie działań zmniejszających nierówności społeczne i marginalizację społeczną, szczególnie wśród osób niepełnosprawnych oraz osób z terenów wiejskich i narażonych na wykluczenia społeczne;
 • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej, szczególnie z terenów wiejskich oraz rodzin najuboższych;
 • przyczynianie się do poprawy jakości życia osób starszych, rozbudzanie ich zainteresowań, wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej;
 • integrację środowiska seniorów;
 • łączenie pokoleń;
 • promocję i organizację wolontariatu;
 • organizację lub pomoc w akcjach charytatywnych na cele społeczne;
 • propagowanie i organizowanie wymiany międzynarodowej, międzykulturowej
 • w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji promujących ideę integracji europejskiej;
 • rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej z organizacjami pozarządowymi;
 • organizowanie konferencji, sympozjów, zawodów i imprez sportowych, obozów językowych, imprez kulturalnych dla osób z kraju i zagranicy;
 • prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • szeroko pojętą profilaktykę, leczenie, rehabilitację;
 • rozwijanie i kształtowanie poprzez pracę samodzielności i umiejętności współżycia w grupie;
 • wspieranie i realizowanie wśród dzieci i młodzieży działań profilaktycznych w zakresie uzależnień i dysfunkcji społecznych (alkoholizm, narkomania, nikotynizm, niedostosowanie społeczne itd.);
 • inicjowanie i organizowanie wspólnego spędzania czasu całych rodzin przez organizowanie np. imprez kulturalnych, festynów rodzinnych, festiwali, przeglądów i plebiscytów;
 • prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;
 • prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;
 • organizację kampanii informacyjnych na temat ekonomii społecznej;
 • wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia.