Co robimy?

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żelaznej Górze prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Ostoja Warmińska”. ŚDS realizuje zadania zlecone przez Wójta Gminy Braniewo w ramach pomocy społecznej, Dom jest koedukacyjną placówką pobytu dziennego dla 35 dorosłych niepełnosprawnych osób z zaburzeniami psychicznymi:
– przewlekle psychicznie chorych – typ A,
– osób upośledzonych umysłowo – typ B,
– osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – typ C
Z badań statystycznych wynika, iż osoby niepełnosprawne w Polsce stanowią liczną zbiorowość. Obecnie prawie co siódmy Polak czuje się niepełnosprawny, a co ósmy posiada potwierdzenie niepełnosprawności. Niższy poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych w porównaniu z ogółem ludności obserwowany jest we wszystkich grupach wiekowych. Stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych jest wyższa niż zbiorowości ogółem. Trudności w znalezieniu pracy potęguje niski poziom kwalifikacji oraz niższa zawodowa dyspozycyjność osób niepełnosprawnych. Dla większości tych osób i ich rodzin trudna sytuacja materialna w połączeniu z niewielkimi możliwościami jej zmiany w oparciu o osobistą zaradność i aktywność stanowi barierę nie do pokonania zarówno w samodzielnym zaspakajaniu wielu codziennych potrzeb jak i w rozwiązywaniu problemów jakie rodzi niepełnosprawność, zwłaszcza niepełnosprawność intelektualna.
Teren gminy Braniewo, jest słabo rozwinięty pod względem infrastruktury w zakresie zdrowia psychicznego, brak do tej pory ośrodków wsparcia dziennego, mieszkań chronionych, czy po prostu pomocy psychologiczno- psychiatrycznej.
Problem niepełnosprawności dotyka nie tylko osób niepełnosprawnych, ale również ich rodziny, które często wymagają wsparcia, gdyż nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Żelaznej Górze podejmuje wielopłaszczyznowe działania mające na celu utrzymanie właściwej formy psychicznej, szeroko pojętej aktywizacji osoby niepełnosprawnej w życiu codziennym, jak również wypełnieniu ról społecznych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi.
Realizując cele statusowe Środowiskowy Dom Samopomocy w Żelaznej Górze, na bazie zajęć terapeutycznych, przeciwdziała skutkom w/w aspektów dotykających osoby niepełnosprawne, będące jego uczestnikami. Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze wykorzystują różne formy terapii takie jak:
• terapia grupowa – polegająca na wykonywaniu zadań przez kilka osób,
• terapia zbiorowa – wszyscy uczestnicy wykonują jednocześnie tę samą pracę, pracując we właściwym dla siebie tempie,
• terapia indywidualna – uczestnik wykonuje zadania specjalne przygotowane dla niego.
Rodzaje prowadzonej terapii:
• ergoterapia – terapia pracą, terapia poprzez zajęcia manualne,
• socjoterapia – terapia zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych toku spotkań grupowych, towarzyskich,
• arteterapia – terapia sztuką, kontakt bierny lub czynny ze sztuką lub kulturą,
• muzykoterapia – terapia poprzez kontakt z muzyką.
Metody pracy:
• w ergoterapii – dziewiarstwo, hafciarstwo,
• w socjoterapii – ludoterapia / zabawoterapia, terapia ruchem, trening umiejętności społecznych, rekreacja,
• w arteterapii – rysunek, malarstwo, sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo, biblioterapia, filmoterapia, teatroterapia, choreoterapia, muzykoterapia, a w niej: relaksacja, metody treningowe, komunikatywne, odreagowująco – wyobrażeniowe.
Celem głównym działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze jest działanie na rzecz nabywania i podtrzymywania samodzielności i zaradności w zakresie czynności dnia codziennego uczestników, ich integracji ze środowiskiem oraz funkcjonowania w życiu społecznym.
W związku z tym uczestnikom naszego Domu proponujemy szereg zajęć, które mają na celu ułatwienie im codziennego życia:
Trening umiejętności spędzania wolnego czasu –Trening ma na celu nauczenie uczestników samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego. Tematyka prowadzonych zajęć obejmuje różnorodne formy rozrywki i rekreacji. Uczestnicy korzystają z szeregu gier świetlicowych tj. piłkarzyki, szarady słowne czy gry planszowe oraz towarzyskich tj. kalambury. Trening uczy naszych podopiecznych rozwijania swoich pasji i zainteresowań dlatego zagadnienia na nim poruszane obejmują audiobooki, słuchowiska radiowe, filmy, pisanie i czytanie poezji lub powieści. W ramach zajęć uczestnicy poszerzają także swoją wiedzę z zakresu obchodzenia świąt, uroczystości i kultywowania tradycji.
Trening umiejętności interpersonalnych -Uczestnicy treningu poznają zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną. Uczą się nawiązywać i podtrzymywać rozmowę. Zdobywają wiedzę na temat tego, jak w sposób otwarty i kulturalny prowadzić konwersację, jakie tematy poruszać, a jakich absolutnie unikać. Poznają sposoby na poznanie nowych przyjaciół. Uczą się współpracować w grupie i respektować zasady w niej panujące. Ważnym tematem jest również asertywność. Uczestnicy nabywają umiejętność odmawiania, wyrażania próśb, przyjmowania komplementów, reagowania na krytykę i opierania się presji grupy. Poznają swoje prawa i sposoby dbania o ich przestrzeganie. Kolejnym zagadnieniem są emocje. Uczestnicy nabywają umiejętność rozpoznawania emocji kierując się mimiką twarzy, głosem i postawą ciała. Uczą się także kontrolować swoje emocje, zwłaszcza złość i strach. Poznają sposoby radzenia sobie ze stresem, zarówno te doraźne jak i długofalowe.Uczestnicy podczas treningu lepiej poznają siebie, swoje mocne i słabe strony. Widzą co ich łączy z innymi ludźmi, a co ich wyróżnia. Dzięki temu budują adekwatny i pozytywny obraz swojej osoby.
Trening higieniczny– Kluczowym celem treningu jest kształtowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych. W trakcie zajęć uczestnicy pod okiem instruktora wypracowują właściwe nawyki higieniczne. Tematyka obejmuje zagadnienia takie jak: kąpiel całego ciała, obcinanie paznokci, higiena jamy ustanej i mycie rąk przed i po posiłku.
Trening funkcjonowania w życiu codziennym -Trening ma na celu rozwijanie samodzielności w codziennych czynnościach związanych z samoobsługą. Uczestnicy uczą się samodzielnie spożywać posiłki, ubierać się / rozbierać oraz załatwiać potrzeby fizjologiczne (obsługiwać spłuczkę w toalecie, korzystać z suszarki do rąk). Dzięki warsztatom kulinarnym uczestnicy naszego domu mają możliwość nauczenia się również obróbki żywności oraz przygotowywania posiłków. Trening prowadzony jest codziennie, w zależności od potrzeb Uczestników. W zakres tego treningu wchodzi również trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi. Trening obejmuje naukę rozpoznawania nominałów pieniężnych. Zajęcia odbywają się z użyciem imitacji banknotów. Uczestnicy zapoznają się z cenami podstawowych artykułów żywnościowych i chemicznych. Uczą się samodzielnie sporządzać listę zakupów i ich kosztorys. Poznają wydatki związane z prowadzeniem domu – czynsz, opłaty oraz możliwości pomocy finansowej oferowane przez GOPS. Trening obejmuje także zagadnienia związane z praca zarobkową. Uczestnicy poznają zasady dorabiania do rent ZUS oraz charakterystykę prac dorywczych i sezonowych.
Trening umiejętności praktycznych – W ramach treningu uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu prac domowych. Uczą się prania ręcznego oraz poznają zasady prania podstawowych materiałów tj. wełna, bawełna, jedwab czy skóra. Poznają domowe sposoby usuwania plam i silnych zabrudzeń. Tematyka treningu obejmuje także naukę prasowania, przyszywania guzików, powlekania pościeli i sprzątania mieszkania. Omawiane są także zagadnienia związane z segregacją surowców wtórnych oraz obsługą sprzętów gospodarstwa domowego. Uczestnicy poznają zasady doboru stroju adekwatnie do pogody i okazji. Uczą się także dobrych manier przy stole i zasad savoir vivre.
Wyżej wymienione treningi nasi instruktorzy przeprowadzają w dobrze wyposażonych pracowniach.